Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie chránime pre bezpečný a pohodlný nákup. Všetky potrebné informácie ohľadom ochrany súkromia, spracovania dát, používania dát nájdete v nasledovných informáciách.

Základné informácie o nás:

Prevádzkovateľom www.expodisplayservice.sk je:

EXPO DISPLAY SERVICE spol.s r.o.

Stará Vajnorská 11

831 04 Bratislava

IČO: 35693355

IČ DPH: 2020323657

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na: [email protected]

Získavanie údajov :

Pre realizáciu vašej objednávky potrebujeme nasledovné údaje : meno, priezvisko, mobilné číslo, názov firmy, IČO, e-mail, doručovacia adresa.

Pokiaľ uhrádzate platbu elektronickým bankovníctvom, všetky vaše osobné údaje zadávate priamo banke. Banka nám poskytne iba informáciu o úspešnej, či neúspešnej platbe. Banka nám neposkytuje žiadne osobné ani bankové údaje.

Pri využívaní našich služieb získavame údaje o tom, ako ich využívate. Napríklad recenzie, ktoré nám zašlete a správy, ktoré nám pomocou formulára odošlete. Získavame údaje z akého zariadenia ste nás navštívili (mobil, tablet, desktop), aby sme vedeli naše stránky optimalizovať pre vaše zariadenie a mohli ste tak našu stránku navštevovať bez prípadných chýb, či vysokej náročnosti na prenesené dáta.

Využitie údajov :

Pomocou údajov, ktoré získavame vám vieme dodať tovar, vyhotoviť tovar, viesť účtovníctvo, zaslať faktúru. Všetko je v súlade s obchodnými podmienkami.

Kontaktné údaje využívame na oznámenie o stave vašej objednávky, doručenie objednávky a prípadný reklamačný proces.

Získané údaje využívame aj na zlepšovanie našich služieb a marketingové činnosti.

V prípade vášho súhlasu pri objednávke, používame údaje aj na iné marketingové činnosti, ako napríklad emailové novinky, v ktorých zasielame zaujímavosti o produktoch prostredníctvom newsletterov. Pre účel marketingu vykonávame profilovanie na vytvorenie segmentácie, aby zákazníci dostávali relevantné ponuky a reklamu. Segmentácia sa vykonáva na základe zakúpeného tovaru, tak aby sme vám zasielali ponuky iba takých firemných produktov, ktoré sú pre vás zaujímavé.

Bezpečnosť a ochrana:

Údaje používame na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, ako reakciu na nároky štátnych a iných orgánov, ktoré kontrolujú našu činnosť a na vymáhanie nárokov, ktoré nám vznikli.

Vaše údaje sú chránené :

Je v našom záujme, aby vaše údaje boli chránené. V súlade s požiadavkami legislatívy vykonávame všetky potrebné kroky, aby vaše údaje boli bezpečne uložené a chránené proti zneužitiu. Elektronické údaje uchovávame na serveroch vyhradených iba pre nás a dáta chránime pred únikom, poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Doba uchovania dát:

Dáta budú uložené na dobu nevyhnutnú pre činnosti uľahčujúce zákazníkovi objednávkový proces a po dobu nevyhnutnú na marketingové účely a pre účely vyplývajúce z právnych dôvodov. Na vašu žiadosť môžu byť údaje odstránené alebo upravené mimo údajov, ktoré musíme uchovávať kvôli splneniu zákonom daných povinností.

Vaše práva:

Z dôvodu spracovania osobných údajov máte nasledovné práva. Ak si uplatníte niektoré z nižšie uvedených práv, budeme vás informovať do 30 dní o vybavení. Uplatniť vaše práva môžete na emailovej adrese: [email protected]

Máte právo požiadať o potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sa vaše osobné údaje u nás spracúvajú, máte právo požiadať o informáciu, aké údaje o vás spracúvame, dôvod, na aký ich spracúvame, komu sme ich poskytli, dokedy budeme vaše údaje uchovávať.

Pokiaľ sa domnievate, že máme o vás nesprávne údaje, máte právo o ich opravu. Kontaktujte nás s vašou požiadavkou na [email protected] a údaje vám opravíme.

Máte právo na vymazanie údajov, ktoré o vás spracovávame, pokiaľ dané údaje nepatria do výnimiek, ktoré stanovuje zákon. Napríklad údaje potrebné na vedenie účtovníctva, ktoré je zákonom predpísané a sú splnené podmienky uvedené tu:

  1. Údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané.
  2. Odvoláte váš súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré o vás máme a na ich spracovanie neexistuje iný právny základ.
  3. Zamietnete spracovanie vašich osobných údajov spracovaných na základe oprávneného záujmu alebo zamietnete spracovanie za účelom priameho marketingu na základe konkrétnej situácie, ktorá sa vás priamo týka a neprevažujú oprávnené dôvody na spracovanie, napríklad dôvody legislatívne.
  4. Osobné údaje sú nezákonne spracované.

Máte právo o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov na dobu dočasnú pokiaľ sa vyskytnú nasledujúce prípady:

  1. V prípade, ak sa domnievate, že máme o vás nesprávne osobné údaje, obmedzenie bude trvať do nápravy správnosti osobných údajov.
  2. Pokiaľ je spracovanie protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania požiadať o obmedzenie.
  3. V prípade, že pre nás už nie sú údaje na spracovanie potrebné, ale sú potrebné pre vás na vaše vlastné účely potrebné na uskutočnenie vašich právnych nárokov.
  4. Pokiaľ namietate spracovanie vaše osobné údaje.

Máte právo namietať voči spracovávaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Máte právo namietať z dôvodov vašej konkrétnej situácie na spracovanie osobných údajov, na základe nášho oprávneného záujmu vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na našom oprávnenom záujme.

Pokiaľ sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov je v rozpore s legislatívou, máte právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.