Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti EXPO DISPLAY SERVICE spol. s r.o., IČ: 35693355, so sídlom Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, vložka 11258/ B (ďalej len „predávajúci“)

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho na internetovej adrese www.expodisplayservice.sk (ďalej len „e-shop“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Obchodné podmienky v aktuálnom účinnom znení sú vždy uverejnené na stránkach e-shopu.

2. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, hlavne zákonom č. 513/1991 Z.z., obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len „ObchZ“), a primerane tiež zákonom č. 40/1964 Z.z., občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „OZ“).

3. Kupujúci, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním koná inak, je v súlade s ust. § 52 OZ v rámci zmluvného vzťahu k predávajúcemu považovaný za spotrebiteľa (ďalej len „spotrebiteľ“).

4. Kupujúci, ktorý samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostníckym alebo obdobným spôsobom so zámerom konať tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku, a kupujúci, ktorý uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene, alebo na účet podnikateľa, je v súlade s ust § 52 ObchZ, v rámci zmluvného vzťahu k predávajúcemu považovaný za podnikateľa (ďalej len „podnikateľ).

II. Kúpna zmluva

1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi na základe dohody strán v zmysle § 262 ods. 1 ObchZ príslušnými ustanoveniami ObchZ a kúpnou zmluvou, ktorej súčasťou sú i tieto obchodné podmienky.

2. Reklama predávajúceho a umiestnenie produktu na stránkach e-shopu je len výzvou k zadávaniu ponúk. Ponuku uskutočňuje kupujúci zaslaním v rámci e-shopu riadne vyplnenej objednávky. Pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku skontrolovať a opraviť prípadné chyby v zadaných údajoch. Doručenie objednávky predávajúci potvrdí na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke: toto potvrdenie sa generuje automaticky a nie je prijatím ponuky. Predávajúci nasledovne zašle kupujúcemu možný termín dodania príslušnej objednávky. Kupujúci navrhovaný termín do 2 pracovných dní odmietne, čím je objednávka považovaná bez ďalšieho za zrušenú, alebo ju v tejto lehote potvrdí, čím je uzavretá kúpna zmluva. Kúpnu zmluvu tvorí obsah potvrdenej objednávky v spojení s týmito obchodnými podmienkami.

3. V prípade, že je objednaný produkt s potlačou, je kupujúci povinný dodať predávajúcemu podklady pre tlač v rovnakom formáte, aký vyžaduje predávajúci najneskôr do dvoch týždňov pred dohodnutým termínom dodania tovaru. Pokiaľ kupujúci potrebné podklady v tejto lehote nedodá, posúva sa termín dodania o dobu omeškania kupujúceho s dodaním podkladov.

4. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok odovzdať tovar kupujúcemu a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, kupujúcemu vzniká záväzok tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

5. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že si uvedomuje, že tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a že sa s týmito obchodnými podmienkami podrobne zoznámil. Na tieto obchodné podmienky bol kupujúci dostačujúcim spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s nimi v úplnom znení zoznámiť.

III. Špecifikácia tovaru a cena tovaru

1. Označenie tovaru a popis jeho hlavných vlastností je u každého produktu uvedený priamo v e-shope.

2. V prípade tovaru upravovaného pre zákazníka (napr. produkt s potlačou) nezodpovedá predávajúci za obsah a kvalitu kupujúcim dodaných podkladových dát. V prípade farby špecifikovanej v dodaných podkladových grafických dátach napr. CMYK, je pri použití technológie digitálnej tlače garantovaná presnosť v rozsahu 70-80%, kupujúci týmto berie výslovne na vedomie, že farebná odchýlka v rámci uvedeného rozsahu sa nepovažuje za vadu. V prípade požiadavku na farebnú presnosť je kupujúci povinný toto oznámiť predávajúcemu pri objednaní tovaru a dohodnúť si s predávajúcim individuálne použitie špecifickej technológie a jej cenu.

3. V prípade, že kupujúci požaduje taktiež grafický návrh riešenia, je jeho cena uvedená zvlášť v kalkulácii, inak je zahrnutá v cene tovaru. V prípade, že kupujúci produkt, pre ktorého predaj bol grafický návrh spracovaný, nekúpi alebo od kúpy odstúpi, je povinný predávajúcemu uhradiť náklady spojené so spracovaním grafického návrhu. Kupujúci je oprávnený využiť grafický návrh alebo jeho prvky výhradne na produkt zakúpený u predávajúceho. Z celkových práv k duševnému vlastníctvu vzťahujúcich sa ku grafickému návrhu je oprávnený výhradne predávajúci.

4. Cena tovaru je u každého produktu uvedená priamo v e-shope. Táto cena je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov. Za podmienok stanovených v týchto obchodných podmienkach bude predávajúci účtovať kupujúcemu nad rámec ceny tovaru náklady na dodanie tovaru kupujúcemu.

5. Kúpna cena tovaru bude dohodnutá v každej kúpnej zmluve s tým, že výška tejto kúpnej ceny bude zodpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedenej v e-shope v čase odoslania objednávky kupujúcim, Predávajúci je oprávnený ceny produktov jednostranne meniť s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv.

IV. Platobné podmienky

1. Spôsob úhrady kúpnej ceny bude dohodnutý v kúpnej zmluve, a to v nadväznosti na voľbu kupujúceho uvedenou v jeho objednávke, kedy má kupujúci možnosť výberu z týchto možností:

a. dobierkou pri dodaní tovaru – kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti pri prevzatí zásielky, a to k rukám prepravcu povereného dodaním tovaru: úhrada kúpnej ceny je podmienkou predania tovaru,

b. na základe vystavenej faktúry po dohode s predávajúcim. Faktúra má splatnosť 7 dní od jej vystavenia. V prípade, že faktúra nie je rozporovaná do dátumu splatnosti, má sa za to, že je spávna a jej neuhradenie v lehote splatnosti má za následok vznik povinnosti zákazníka uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý započatý deň z omeškania. Dodávateľ má právo upozorniť zákazníka na omeškanie prostredníctvom svojho správcu pohľadávok a to poštou, alebo SMS, alebo e-mailom.

c. prevodom na bankový účet (IBAN) : SK93 1100 0000 0026 2425 0410

d. prostredníctvom ComGate Payments, a.s.

2. Bez ohľadu na možnosť platby zvolenú v objednávke je predávajúci oprávnený žiadať vopred zálohu, a to až do výšky 100% kúpnej ceny.

V. Dodacie podmienky

1. Tovar bude kupujúcemu dodaný na adresu, ktorú uvedie kupujúci v objednávke, a to prostredníctvom zvoleného prepravcu uvedeného v objednávke, alebo v prípade osobného odberu pripravené k vyzdvihnutiu kupujúcim v prevádzke predávajúceho na adrese Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava v otváracej dobe tejto prevádzky.

2. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj pred dohodnutým termínom dodania. O odoslaní zásielky s tovarom alebo možnosti jeho osobného vyzdvihnutia bude predávajúci kupujúceho informovať. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a predajný doklad. V prípade viacpoložkovej objednávky môžu byť jednotlivé položky expedované v niekoľkých zásielkach s tým, že poštovné nebude navýšené.

3. Náklady na dodanie objednaného tovaru tvorí:

Objednávka v hodnote do 100,-EUR…………………………….12,00 €

Objednávka nad 100,-EUR ……………………………………….ZDARMA

Osobný odber ………………………………………………………..ZDARMA

Dobierka……………………………………………………………….3,50 €

Uvedené náklady sú platné pre dodanie v rámci Slovenska. Dodanie do zahraničia vrátane Českej republiky sa riadi aktuálnymi tarifami príslušného dopravcu a ich vyčíslenie zašle predávajúci kupujúcemu spolu s termínom dodania. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému prepravcovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je potrebný pre riadne dodanie tovaru.

4. V prípade nevyzdvihnutia zásielky kupujúcim a jej vrátenia predávajúcemu si predávajúci vyhradzuje právo navýšiť konečnú cenu objednávky o ďalšie poštovné pri opätovnom zaslaní tovaru. Ak si kupujúci neprevezme zásielku ani pri opätovnom doručovaní, príp. ak si nevyzdvihne pripravený tovar ani do 5 dní od doručenia výzvy od predávajúceho, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady na skladovanie vo výške 2,-EUR/deň: predávajúci je v takomto prípade taktiež oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5. Predávajúci tovar pred jeho dodaním na svoje náklady zabalí a označí spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve, prípadne spôsobom bežným, zodpovedajúcim dohodnutému spôsobu dodania a používania.

6. Ak to vyžaduje povaha tovaru alebo ak určuje takúto povinnosť vyslovene príslušná záväzná právna norma, je predávajúci povinný ako súčasť dodávky dodať kupujúcemu takú dokumentáciu a doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú nevyhnutné k prevzatiu a používaniu tovaru.

7. V prípade, že je k produktu priložený montážny návod, je kupujúci povinný podľa neho postupovať. Predávajúci vo svojej prevádzke spôsob montáže produktu kupujúcemu bezplatne predvedie, pokiaľ kupujúci neoznámi, že uvedené nie je potrebné.

VI. Nadobudnutie vlastníckeho práva, prechod rizika škody

1. Ak je kupujúci spotrebiteľom, riziko škody na tovar prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od vybraného prepravcu alebo od predávajúceho v prípade osobného odberu. Predávajúci zostáva vlastníkom tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

2. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, odovzdá predávajúci tovar kupujúcemu predaním vybranému prepravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva a z prepravnej zmluvy voči vybranému prepravcovi. Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, prechádza riziko škody na tovar predaním veci vybranému prepravcovi pre prepravu na miesto určenia uvedené v objednávke. Predávajúci zostáva vlastníkom tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

VII. Nároky z vád tovaru, záruka za kvalitu

1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v množstve, kvalite a prevedení, ako je dohodnuté v kúpnej zmluve. V prípade, že kvalita a prevedenie nie sú dohodnuté, plní predávajúci v kvalite a prevedení vhodných pre účel vyplývajúci z kúpnej zmluvy: inak pre účel obvyklý.

2. Kupujúci je povinný tovar a jeho príslušenstvo skontrolovať pri jeho prevzatí. Nároky kupujúceho z vád tovaru (vrátane spôsobu vybavenia reklamácie) sa riadia príslušnými ustanoveniami ObchZ.

3. Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záruku na kvalitu v dĺžke 24-mesiacov, v prípade, že je kupujúci spotrebiteľom. Ak je kupujúci podnikateľom, poskytuje predávajúci na dodávaný tovar záruku 1 rok s výnimkou produktu roll-up, kde je poskytovaná záruka len 6 mesiacov. Ku každému tovaru je priložený daňový doklad, k niektorým výrobkom záručný list, ak nie je záručný list k danému výrobku priložený, k uplatneniu záruky slúži práve daňový doklad. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, uvedie hlavne svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

4. Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (dokladom o zakúpení). Tovar je k reklamácii predaný v mieste predaja a osobne. Ak je zaslaný akoukoľvek službou, prechádza riziko škody na tovar na predávajúceho v okamžiku prevzatia tovaru od prepravcu, úplnú zodpovednosť za doručenie nesie kupujúci. Lehota pre vybavenie reklamácie beží od predania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do určeného servisného miesta. Tovar musí byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby sa predišlo jeho poškodeniu, musí byť čisté a kompletné.

5. Predávajúci je povinný do troch pracovných dní rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Po uplynutí tejto doby má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú závadu.

6. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia, alebo do doby, kedy si bol kupujúci povinný vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, na ktorú je poskytnutá záruka, beží záručná doba na vymenený tovar alebo vymenenú časť znovu.

VIII. Právo spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy

1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú výhradne na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

2. Spotrebiteľ má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní. Lehota podľa vety prvej beží odo dňa prevzatia tovaru, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie niekoľkých druhov (položiek) tovaru, beží lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota pre odstúpenie sa považuje za zachovanú, pokiaľ spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od kúpnej zmluvy odstupuje.

3. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho obdržal. Náklady na vrátenie predmetného tovaru predávajúcemu nesie v takomto prípade spotrebiteľ.

4. V prípade, že odstúpi od kúpnej zmluvy spotrebiteľ, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru v nevyhnutne minimálnej výške, rovnakým spôsobom, akým ich od neho prijal.

5. Tovar je potrebné vrátiť predávajúcemu (nie na dobierku) v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie vykazovať známky otvorenia, použitia či poškodenia. Náklady za vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty predmetného tovaru. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený uplatniť voči kupujúcemu nárok na náhradu škody a odrátať ju z vrátenej sumy.

6. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky skôr, ako spotrebiteľ tovar kompletne nedoručí predávajucemu.

7. Predávajúci oznamuje spotrebiteľovi, že spotrebiteľ je oprávnený (nie však povinný) využiť k odstúpeniu od kúpnej zmluvy v zmysle tohoto článku formulár, ktorý je dostupný nižšie, vrátane poučenia o práve odstúpenia od zmluvy.

8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu (napr. produkt s potlačou). Kupujúci berie na vedomie a akceptuje, že objednaný tovar vyhotovený a dodaný na základe vlastnej špecifikácie a priania zákazníka (všetky produkty s potlačou kupujúceho), bez ohľadu na to, či grafický návrh pre zákazníka vytvoril dodávateľ. Iba v prípade, že zákazník je spotrebitel a objednaný tovar nie je vyhotovený a dodaný na základe vlastnej špecifikácie a prania zákazníka, má zákazník právo písomne (dopisom nebo emailom) odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

IX. Kontaktné údaje predávajúceho

Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v záhlaví týchto obchodných podmienok.

X. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov

V zmysle ustanovení § 3 ods. 2 písmeno c) zákona č. 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje predávajúci, že s mimosúdnou sťažnosťou sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kupujúcemu sa môže doručovať na elektronickú adresu uvedenú v objednávke.

2. Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú však platné obchodné podmienky v znení, v ktorom sú zverejnené v e-shope v okamžiku odoslania objednávky.

3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa: 01.01.2021

4. Prílohou týchto obchodných podmienok je vzorové poučenie o odstúpení od zmluvy a vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

A) POUČENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

1. Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

1.1.Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu. Nemôžete odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý ste z obalu vyňali a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

1.2.Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy Vy, alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme tovar.

1.3.Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať EXPO DISPLAY SERVICE spol. s r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, tel.: +421 905 381 558, email: [email protected] formou jednostranného právneho konania (napríklad dopisom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vaša povinnosť. V prípade, že využijete túto možnosť, obratom Vám zašleme potvrdenie o prijatí tohoto oznámenia o odstúpení od zmluvy.

1.4.Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty § 7 zákona č. 102/2014 Z.z.).

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1.Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám prišlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdŕžali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardných dodaní nami ponúkaných). K vráteniu platieb použijeme rovnaký platobný spôsob, ktorý ste použili k prevedeniu počiatočnej transakcie. V žiadnom prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdŕžaní vráteného tovaru,

2.2.

a) Prevzatie tovaru Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlite naspäť alebo ho predajte na adrese EXPO DISPLAY SERVICE spol. s r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04, Bratislava, tel.: +421 905 381 558, email: [email protected]. Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ nám odošlete tovar naspäť pred uplynutím 14 dní.

b) Náklady spojené s vrátením tovaru Náklady spojené s vrátením tovaru ponesie kupujúci

c) Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru Zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, ako ten, ktorý je nevyhnutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami produktu, vrátane jeho funkčnosti.

B) VZOROVÝ FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát:

EXPO DISPLAY SERVICE spol. s r.o.,

Stará Vajnorská 11, 831 04, Bratislava, tel.: +421 905 381 558, email: [email protected]

Oznamujem/oznamujeme(*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohoto tovaru (*) o poskytnutí týchto služieb(*):

Dátum objednania (*) / dátum obdŕžania (*) :

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov :

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:

Bankový účet spotrebiteľa/spotrebiteľov (na ktorý požadujete vrátenie plnenia zo strany predávajúceho):

Dátum:

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len pokiaľ je tento formulár zasielaný v listovej podobe):

(*) Nechodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.